Feedback

Privātuma politika

SIA „Corporate Services” nodrošinātā uzziņu dienesta 1182 un www.1182.lv privātuma politika.

1182 Uzziņu dienesta pakalpojumā un www.1182.lv portālā (Turpmāk – Portāls) esošie lietotāju personas dati ir aizsargāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Corporate Services, reģ. Nr. 40103244927, juridiskā adrese: Pērnavas 43A-9, Rīga, LV-1009, e-pasta adrese info@1182.lv.

Pakalpojuma ietvaros tiek apstrādāti sekojoši personu dati – telefona numurs, balss (sarunas ieraksti), personas kontaktinformācijas dati un sociālo tīklu lietotāju identifikācijas dati.

Personas datu apstrādes nolūki:

 • 1182 Uzziņu dienesa lietotāji – uzziņu pakalpojuma sniegšana, sarunas ieraksta veikšana – pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai, pretenziju izskatīšanai.
 • Portāla lietotāji - lietotāju atsauksmju publicēšana par Portālā ietverto saturu (pakalpojumu sniedzējiem un precēm) un cits saturs pakalpojumu veicināšanas nodrošināšanai, kā arī lietotāja profila uzturēšanai – pakalpojuma ietvaros.
 • Uzņēmumu kontaktpersonas – pakalpojumu sniegšanai, saziņai un attīstībai biznesa klientiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 • lai sniegtu pakalpojumu pēc klienta pieprasījuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • lai realizētu leģitīmās intereses saistībā ar pakalpojuma sniegšanu (sarunu ieraksti pakalpojuma kvalitātes nolūkos, pakalpojuma attīstībai, pakalpojuma veicināšanai, administrēt maksājumus un administrēt neveiktus maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai).

Portālā tiek izmantotas sīkdatnes un netiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana.

Pakalpojuma sniegšanas ietvaros SIA Corporate Services var pilnvarot grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojuma sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā SIA Corporate Services rīcībā esošos personas datus, attiecīgie grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA Corporate Services ir tiesības nodot grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Kā arī atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā. Šādos gadījumos SIA Corporate Services nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

SIA Corporate Services aizsargā personu datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģiju iespējas un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus.

SIA Corporate Services glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Pakalpojuma sniegšanas saistības;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Corporate Services vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti.

Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA Corporate Services piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA Corporate Services likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Corporate Services pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA Corporate Services juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu info@1182.lv

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA Corporate Services pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA Corporate Services nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.